Jak zostać pacjentem naszej Przychodni?

 

Aby zostać pacjentem Przychodni Zdrowia w Rumi należy wypełnić i podpisać deklarację...

 

więcej

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

23-11-2018

 

Co to są dane osobowe? Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

INFORMACJA

 

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


 

W jakim celu przesyłamy Państwu Informację?

 

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO.

 

Informacja ta ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

Co to są dane osobowe?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest PANACEUM Sp. z o.o. (dalej PANACEUM lub administrator), z siedzibą przy ulicy Katowickiej 16, 84-232 Rumia. Oznacza to, że PANACEUM odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Administrator przetwarza podane przez Państwa przy zawieraniu umowy na sprzedaż oferowanych wyrobów lub usług (dalej umowa) oraz w trakcie jej wykonywania dane osobowe w celu:

 

 • umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 

 • wypełnienia obowiązków prawnych wymienionych w określonym poniżej art. 6 ust.1 lit. c) RODO,

 

 • ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 

 • art. 6 ust.1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,

 

 • art. 6 ust.1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”,
  w tym w szczególności do:
  - wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  - realziacji usług medyczncyh, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
  - wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa
  oraz
  - art. 6 ust.1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wyni-kających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.

 

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:

 • realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
 • rolziczeń z NFZ
 • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę rosz-czeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.

 

Czy przetwarzanie danych jest dobrowolne?

 

Tak. Podanie danych osobowych dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, podanie danych jest dobrowolne i mogą Państwo się mu sprzeciwić, jak wskazano poniżej.

 

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest PANACEUM oraz są lub mogą nimi zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i laboratoria, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, Narodowy Fundusz Zdrowia lub inni prywatni ubezpieczyciele.

 

W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne.

 

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane?

 

PANACEUM będzie przechowywała Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

 

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

 

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania:
  - na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator przekazuje jej potwierdzenie, że przetwarza dane jej dotyczące oraz kopię danych;

 • sprostowania swoich danych osobowych: 
  - na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator dokonuje sprostowania dotyczących jej danych poprzez poprawienie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych z uwzględnieniem celów przetwarzana;
  - administrator bez zbędnej zwłoki udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem; administrator odmawia sprostowania danych jeżeli nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, potrafi wykazać ich prawidłowość lub dane są nadmiarowe w stosunku do celu przetwarzania;

 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”): 
  - na żądanie osoby, której dane dotyczą administrator bez zbędnej zwłoki usuwa dotyczące jej dane, jeżeli zachodzi jedna z poniż-szych okoliczności:

 

1)  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zo-stały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 

2)  osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

3)  osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie przysługującego jej prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

 

4)  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 

5)  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się

 

z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

 

 • jeżeli żądanie dotyczy danych wcześniej upublicznionych, to biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty realizacji, administrator podejmuje rozsądne działania, włączając środki techniczne, w celu poinformowania administratorów przetwarzających te dane o konieczności usunięcia ich wszelkich kopii lub ich replikacji oraz łącz do nich;

 

 • „prawo do bycia zapomnianym” nie ma zastosowania w zakresie
  w jakim przetwarzanie jest niezbędne, m.in. do:

 

1)  wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

 

2)  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

odstępstwa od obowiązku realizacji „prawa do bycia zapomnia-nym” opisuje art. 17 ust. 3 RODO;

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:

 

 • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator ogranicza przetwarzanie jej danych osobowych gdy:

 

1)  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 

2)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

3)  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane doty-czą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

4)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy praw-nie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 

 • przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, która żądała ograniczenia;

 

 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych administrator realizuje poprzez czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania, uniemożliwienie użytkownikom dostępu do wybranych danych, czasowe usunięcie opublikowanych danych ze strony internetowej. W zautomatyzowanych zbiorach danych przetwarzanie zostaje ograniczone środkami technicznymi w taki sposób, by dane osobowe nie podlegały dalszemu przetwarzaniu ani nie mogły być zmieniane; fakt ograniczenia przetwarzania danych osobowych zostaje wyraźnie zaznaczony systemie;

 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych:

 

jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, administrator zaprzestaje przetwarzania tych danych osobowych, chyba że jest w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolno-ści osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodze-nia lub obrony roszczeń;

 

 • przeniesienia swoich danych osobowych:

 

 • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator przekazuje jej lub innemu, wskazanemu przez nią administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, dane osobowe, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli:

1)  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy

oraz

2)  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 

 • prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbęd-ne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

 

 • przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorcze-go, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje dodatkowe

 

 • Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 • Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych. W takim wypadku może zaistnieć konieczność przekazania danych do państwa, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji
  o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Będą mogli Państwo uzyskać opis tych zabezpieczeń lub Administrator wskaże miejsce ich udostępnienia.

 

Kontakt

Nasze dane kontaktowe:

 

PANACEUM Sp. z o.o.

ul. Katowicka 16, 84-232 Rumia

tel. 58 671 72 10

adres e-mail: nzozpanaceum.rumia@wp.pl

 

 

powrót